შენიშვნა

         მთავრობა ან მუნიციპალიტეტი
         ნატოსა და ევროკავშირის წარმომადგენლობები საქართველოში და საერთაშორისო ორგანიზაციები
         სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაცია